K.V.K.K.

İçindekiler

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Green Medya Reklam ve Danışmanlık Ajansı (Bundan sonra “Green Medya” olarak anılacaktır.) tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi gereğince hazırlanmıştır. Green Medya, kişisel verilerinizin güvenli şekilde tutulması ve Kanun’a uygun olarak işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri uygulamaktadır.

Kişisel Bilgilerinizden Kim Sorumludur? (Veri Sorumlusu)

Green Medya Reklam ve Danışmanlık Ajansı (Green Medya), yurtiçinde ve yurtdışında mevcut ve müstakbel bağlı kuruluşları, bayileri, iştirakleri, ortak teşebbüsleri ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini ifade eder. KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Green Medya tarafından sağlanan hizmetler ve ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu veriler, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Green Medya’nın birimleri, ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Green Medya’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Ayrıca, Green Medya’nın hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Green Medya veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Green Medya’nın düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Green Medya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Green Medya’nın ve iş ilişkisi içerisinde olduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Green Medya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Green Medya’nın ve iş ilişkisi içerisinde olduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kargo/taşıma firmalarına, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibi’nin Hakları

KVKK’nın 11. maddesine istinaden;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu KVKK gereğince yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi info@greenmedya.net adresinden Şirketimize ulaştırabilirsiniz.

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Green Medya’nın kişisel verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için, kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak paylaşmanız gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir şekilde değişikliğe uğraması halinde, bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Facebook
Twitter
LinkedIn